یادآور

یکی از راه های حفظ تعادل در تصمیم گیری های آینده یادآوری عملکرد و دریافتهای گذشته است که میتواند ما را از خطا و دوباره کاری مصون داشته مارا بسوی پیشرفت و عملکرد بهتر سوق دهد و برای آینده روشن رهنمون سازد که ثبت تجربه و تولید علم نیز میتواند از همین مقوله باشد که مهمترین عامل پیشرفت علمی بشر نیز میباشد

آبان 93
5 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
2 پست
مهر 90
1 پست